درس‌های موجود

پروژه- [1399-1] (4254-8)

 • استاد: دکتر میثم رجبی

بازدید زمین و معدن- [1399-1] (3331-1)

 • استاد: دکتر امیر آزادمهر

ترمودینامیک- [1399-1] (241528-1)

 • استاد: مهندس فاطمه دیمه

کارآموزی ۱- [1399-1] (4225-1)

 • استاد: دکتر میثم رجبی

برداشت زمین شناسی- [1399-1] (241491-2)

 • استاد: دکترمحمدامیر علیمی

برداشت زمین شناسی- [1399-1] (241491-1)

 • استاد: دکترمحمدامیر علیمی

آموزشی

 • استاد: سجاد بافنده
 • استاد: محمدجواد رضائي
 • استاد: محسن یوسفی

زمین شناسی اقتصادی- [1399-1] (241487-2)

 • استاد: دکتر ملیحه نخعی

محاسبات عددی- [1399-1] (221458-10)

 • استاد: دکتر جواد فرخی استاد

پروژه- [1399-1] (4254-6)

 • استاد: دکتر امیر آزادمهر

پروژه- [1399-1] (4254-5)

 • استاد: دکتر حمید ثابتی

پروژه- [1399-1] (4254-7)

 • استاد: دکترحمید گرانیان

ترمودینامیک- [1399-1] (3340-1)

 • استاد: مهندس فاطمه دیمه

کارتوگرافی- [1399-1] (3349-1)

 • استاد: دکترمحمدامیر علیمی

برنامه سازی کامپیوتر- [1399-1] (221477-1)

 • استاد: دکتر غلامعباس فنایی خیرآباد

استاتیک- [1399-1] (3103-1)

 • استاد: دکتر سیدمحمد امام

آزمایشگاه سنگ شناسی- [1399-1] (3345-1)

 • استاد: دکتر ملیحه نخعی

سنگ شناسی- [1399-1] (3344-1)

 • استاد: دکتر ملیحه نخعی