درس‌های موجود

کارگاه نرم افزارمهندسی- [1399-1] (222489-1)

 • استاد: دکتر مهدی خراشادی زاده

تصفیه آب و فاضلاب- [1399-1] (242478-1)

 • استاد: مهندس ملیحه سبزه کار

کارآموزی- [1399-1] (222514-3)

 • استاد: دکتر الهه اسماعیلی

کارآموزی- [1399-1] (222514-2)

 • استاد: دکتر ابوذر خواجه

کارآموزی- [1399-1] (222514-1)

 • استاد: دکتر مرتضی گل محمدی

موازنه انرژی و مواد- [1399-1] (222492-1)

 • استاد: دکتر مهدی خراشادی زاده

نقشه کشی صنعتی- [1399-1] (222488-1)

 • استاد: مهندس زهرا ناصری

آزمایشگاه شیمی تجزیه- [1399-1] (222483-1)

 • استاد: دکتر زهرا عرب پور

آزمایشگاه شیمی آلی- [1399-1] (222485-1)

 • استاد: دکتر زهرا عرب پور

آزمایشکاه انتقال حرارت- [1399-1] (222500-2)

 • استاد: دکتر مرتضی گل محمدی

آزمایشکاه انتقال حرارت- [1399-1] (222500-1)

 • استاد: دکتر مرتضی گل محمدی