درس‌های موجود

جلسات اداره تربیت بدنی

طبقه: پایه
 • استاد: اداره تربیت بدنی

جلسات انجمن های علمی

طبقه: پایه
 • استاد: محمدحسین صداقتی
 • استاد: حسن مهدوی طلب

آزمایشگاه فیزیک ۱- [1399-1] (271456-4)

طبقه: پایه
 • استاد: مریم محمدی

آزمایشگاه فیزیک ۱- [1399-1] (271456-3)

طبقه: پایه
 • استاد: مهناز محمدی

آزمایشگاه فیزیک ۱- [1399-1] (271456-2)

طبقه: پایه
 • استاد: مریم محمدی

آزمایشگاه فیزیک ۱- [1399-1] (271456-1)

طبقه: پایه
 • استاد: مهناز محمدی

آزمایشگاه فیزیک۱- [1399-1] (222480-2)

طبقه: پایه
 • استاد: مهناز محمدی

آزمایشگاه فیزیک۲- [1399-1] (222481-1)

طبقه: پایه
 • استاد: مهدیه بالیده

آزمایشگاه فیزیک 2- [1399-1] (2122-4)

طبقه: پایه
 • استاد: مهدیه بالیده

آزمایشگاه فیزیک ۲- [1399-1] (231484-12)

طبقه: پایه
 • استاد: مهدیه بالیده

آزمایشگاه شیمی عمومی- [1399-1] (2113-6)

طبقه: پایه
 • استاد: امیر هوشنگ حدادی

آزمایشگاه فیزیک ۲- [1399-1] (231484-15)

طبقه: پایه
 • استاد: مجتبی سلمانی مود

ورزش۱- [1399-1] (271478-4)

طبقه: پایه
 • استاد: حمیده نخعی

آزمایشگاه فیزیک ۲- [1399-1] (231484-13)

طبقه: پایه
 • استاد: مجتبی سلمانی مود

آزمایشگاه فیزیک 1- [1399-1] (2109-11)

طبقه: پایه
 • استاد: مریم محمدی

آزمایشگاه فیزیک 2- [1399-1] (2122-9)

طبقه: پایه
 • استاد: مجتبی سلمانی مود

آزمایشگاه فیزیک 2- [1399-1] (24106089-9)

طبقه: پایه
 • استاد: مجتبی سلمانی مود

آزمایشگاه فیزیک 2- [1399-1] (24106089-7)

طبقه: پایه
 • استاد: مجتبی سلمانی مود

آزمایشگاه فیزیک 2- [1399-1] (2122-7)

طبقه: پایه
 • استاد: مجتبی سلمانی مود