درس‌های موجود

فتوگرامتری- [1399-1] (5175-2)

 • استاد: دکترمحمد اکبری

پروژه تخصصی- [1399-1] (4153-1)

 • استاد: دکتر منصور باقری

مبانی اکولوژی- [1399-1] (5161-2)

 • استاد: مهندس بیتا روشن روان

مهندسی محیط زیست- [1399-1] (2146-1)

 • استاد: دکتر سید وحید علوی نژاد

کارآموزی- [1399-1] (291457-5)

 • استاد: دکتر عباسعلی رضاپور

کارآموزی- [1399-1] (291457-3)

 • استاد: دکترایمان منصوری

کارآموزی- [1399-1] (291457-2)

 • استاد: دکتر صادق اعتدالی

کارآموزی- [1399-1] (291457-1)

 • استاد: دکتر منصور باقری

پروژه راهسازی- [1399-1] (3209-1)

 • استاد: دکتر سید وحید علوی نژاد

پروژه تخصصی- [1399-1] (4153-5)

 • استاد: دکتر عباسعلی رضاپور

پروژه تخصصی- [1399-1] (4153-3)

 • استاد: دکترایمان منصوری

پروژه تخصصی- [1399-1] (4153-2)

 • استاد: دکتر صادق اعتدالی

پروژه سازه های فولادی- [1399-1] (3198-4)

 • استاد: دکتر مهرداد محمدنژاد