درس‌های موجود

پایان نامه- [1399-1] (451514-7)

 • استاد: دکتر ایمان ظهورکاری

پایان نامه- [1399-1] (451514-5)

 • استاد: دکتر محمد خسروی

پایان نامه- [1399-1] (451514-4)

 • استاد: دکتر مسعود رخش خورشید

پایان نامه- [1399-1] (451514-3)

 • استاد: دکتر امین ثقفی

پایان نامه- [1399-1] (451514-2)

 • استاد: دکتر سیدمحمد امام

پایان نامه- [1399-1] (451514-1)

 • استاد: دکتر سیداحسان افتخاری شهری

سمینار- [1399-1] (451513-7)

 • استاد: دکتر ایمان ظهورکاری

سمینار- [1399-1] (451513-6)

 • استاد: دکتر امین ثقفی

سمینار- [1399-1] (451513-5)

 • استاد: دکتر مسعود رخش خورشید

سمینار- [1399-1] (451513-3)

 • استاد: دکتر محمد خسروی

سمینار- [1399-1] (451513-2)

 • استاد: دکتر سیدمحمد امام

سمینار- [1399-1] (451513-1)

 • استاد: دکتر سیداحسان افتخاری شهری

سیستمهای تولید صنعتی- [1399-1] (451485-1)

 • استاد: دکتر ایمان ظهورکاری

شکل دادن فلزات- [1399-1] (451479-1)

 • استاد: دکتر سیداحسان افتخاری شهری