درس‌های موجود

کارآموزی- [1399-1] (223510-5)

  • استاد: دکترحبیب اله رستگاری کوپایی

کارآموزی- [1399-1] (223510-4)

  • استاد: دکتر یدالله یعقوبی نژاد

کارآموزی- [1399-1] (223510-2)

  • استاد: دکتر راضیه خوشحال

کارآموزی- [1399-1] (223510-1)

  • استاد: مهندس محمدرضا مرکی

پروژه کارشناسی- [1399-1] (223509-5)

  • استاد: دکترحبیب اله رستگاری کوپایی

پروژه کارشناسی- [1399-1] (223509-4)

  • استاد: دکتر یدالله یعقوبی نژاد