درس‌های موجود

جلسه شورای گروه کامپیوتر

 • استاد: دکتر مصطفی سبزه کار

مدارهای الکتریکی- [1399-1] (231456-2)

 • استاد: مهندس صالحه افشاریان

ساختمان های داده- [1399-1] (231459-2)

 • استاد: دکتر سعیده کبیری راد

روش پژوهش و ارائه- [1399-1] (231463-1)

 • استاد: مهندس حسین کاردان مقدم

کارگاه کامپیوتر

 • استاد: وحیده بابائیان

ریاضیات گسسته- [1399-1] (231457-1)

 • استاد: مهندس سمیرا نوفرستی

مدارهای منطقی- [1399-1] (231460-1)

 • استاد: دکتر مصطفی سبزه کار

زبان تخصصی- [1399-1] (231462-1)

 • استاد: مهندس سهیل آزادی نیا

معماری کامپیوتر- [1399-1] (231465-1)

 • استاد: مهندس مرجان مزروعی

ساختمان های داده

این درس بصورت مشترک برای گروه مهندسی کامپیوتر و علوم مهندسی ارائه می گردد.
 • استاد: وحیده بابائیان
 • استاد: امیررضا بهدانی
 • استاد: امیررضا عجم

اقتصاد مهندسی- [1399-1] (291466-2)

 • استاد: مهندس سید محمدرضا کاظمی

اقتصاد مهندسی- [1399-1] (291466-1)

 • استاد: دکترمحسن صفاریان

سیستم های عامل- [1399-1] (231466-1)

 • استاد: دکتر مصطفی سبزه کار

سیگنال ها و سیستم ها- [1399-1] (231469-1)

 • استاد: مهندس سهیل آزادی نیا