درس‌های موجود

مدارهای منطقی- [1399-1] (5251-1)

 • استاد: دکتر مصطفی سبزه کار

برنامه سازی پیشرفته- [1399-1] (3240-1)

 • استاد: اسماعیل هشیارمقدم

اقتصاد مهندسی- [1399-1] (2166-1)

 • استاد: مهندس سید محمدرضا کاظمی

اصول بازاریابی- [1399-1] (263477-1)

 • استاد: دکتر اسماعیل هداوندی

کامپایلر- [1399-1] (4185-1)

 • استاد: مهندس سیدمجید خراشادی زاده

گرافیک کامپیوتری- [1399-1] (5195-1)

 • استاد: مهندس حسین کاردان مقدم

داده کاوی- [1399-1] (5256-1)

 • استاد: دکتر مصطفی سبزه کار

هوش مصنوعی- [1399-1] (5196-1)

 • استاد: مهندس حسین کاردان مقدم

طراحی و تحلیل الگوریتم ها- [1399-1] (3251-1)

 • استاد: مهندس سیدمجید خراشادی زاده

مبانی ترکیبات- [1399-1] (3260-1)

 • استاد: دکترسیدمحمدامین خاتمی

نرم افزار ریاضی- [1399-1] (5203-1)

 • استاد: دکتر محمدمهدی ایزدخواه

اصول سیستم های کامپیوتری- [1399-1] (3247-1)

 • استاد: مهندس صالحه افشاریان

مبانی نظریه محاسبه- [1399-1] (3327-1)

 • استاد: دکتر سعیده کبیری راد

مبانی انالیز ریاضی- [1399-1] (3351-1)

 • استاد: دکترسیدمحمدامین خاتمی

نظریه محاسبه- [1399-1] (4186-1)

 • استاد: دکترسیدمحمدامین خاتمی

پایگاه داده ها- [1399-1] (4184-1)

 • استاد: دکترملیحه نیک سیرت