درس‌های موجود

مبانی مهندسی برق - صنایع

  • استاد: مهندس مهدی فرهادی

اصول مدیریت و سازمان- [1399-1] (23112052-1)

  • استاد: دکتر اسماعیل هداوندی

بهینه سازی 1- [1399-1] (23112096-1)

  • استاد: دکتر جواد طیبی

علم مواد- [1399-1] (3356-1)

  • استاد: دکتر محمد خسروی

اصول حسابداری- [1399-1] (23112030-1)

  • استاد: مهندس مليحه رضايي

اقتصاد مهندسی- [1399-1] (23112041-2)

  • استاد: مهندس سید محمدرضا کاظمی

اقتصاد مهندسی- [1399-1] (23112041-1)

  • استاد: دکترمحسن صفاریان

مدیریت کیفیت و بهره وری- [1399-1] (6150-1)

  • استاد: دکتر اسماعیل هداوندی