درس‌های موجود

اصول شبیه سازی- [1399-1] (292492-1)

 • استاد: دکترمحسن صفاریان

تحقیق در عملیات 2- [1399-1] (262522-1)

 • استاد: مهندس سید محمدرضا کاظمی

نقشه کشی صنعتی- [1399-1] (292491-2)

 • استاد: مهندس زهرا ناصری

هوش مصنوعی- [1399-1] (292504-1)

 • استاد: مهندس حسین کاردان مقدم

کنترل کیفیت آماری- [1399-1] (262496-1)

 • استاد: دکتر ابراهیم صالحی

تحلیل و طراحی سیستم ها- [1399-1] (262552-1)

 • استاد: مهندس حسین کاردان مقدم

زبان تخصصی- [1399-1] (292488-10)

 • استاد: مهندس سهیل آزادی نیا

تحقیق در عملیات2- [1399-1] (292502-1)

 • استاد: مهندس سید محمدرضا کاظمی

تحقیق در عملیات 1- [1399-1] (292496-1)

 • استاد: دکتر جواد طیبی

اقتصاد مهندسی- [1399-1] (292486-2)

 • استاد: مهندس سید محمدرضا کاظمی

سیستم های عامل- [1399-1] (262549-1)

 • استاد: دکتر مصطفی سبزه کار

آشنایی با نظریه تصمیم- [1399-1] (262518-1)

 • استاد: دکترمحدثه رمضان زاده

آنالیز ریاضی 1- [1399-1] (262516-1)

 • استاد: دکترسیدمحمدامین خاتمی