اعلانات سایت

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

از محمدجواد رضائي در
Number of replies: 0

 دانشجویان مشمول ورودی 95 که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند براساس بند شماره (یک) که سقف سنوات تحصیلی آنها به اتمام رسیده است در صورت موافقت کمیسون موارد خاص دانشگاه، هرچه سریعتربه امور نظام وظیفه دانشگاه مراجعه نموده و نامه درخواست سنوات ارفاقی نیمسال اول 1400- 1401خود را دریافت و شخصا به دفتر پلیس +10 مراجعه نمایند ودر صورت عدم دریافت مجوز افزایش سقف سنوات تحصیلی در موعد مقرر(پایان آذر1400) مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود.